Tramvaji modne revije

U subotu je pripremljen prikaz najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao mnogo gledatelja koji su ¾eljeli provjeriti ¹to æe se dizajneri kuhati za nadolazeæu sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Emisija je rafinirana u najtanjem sluèaju i sve se odvijalo bez ikakvih prepreka. U sredini smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. U radu su kori¹tene samo lijepe i prozraène tkanine s visokim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila. Na¹i novinari najvi¹e su se zanimali za prozraène, ¹arene maksi suknje u krupno gotovoj kolièini. Divili su im se i èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za jednostavnu odjeæu, dizajneri su, meðu ostalima, ponudili ljudima, izmeðu ostalog, pletene kape s velikim kru¾nim tokovima, ukra¹ene èipkom i zanimljivim cvijeæem.Nakon emisije poku¹ava ponuditi lijepu vjenèanicu koja je takoðer pripremljena iz tog razloga. Haljina je dana osobi koja bi ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, na aukciji je bilo i manje odjeæe iz najmodernije kolekcije. Dohodak od trenutne aukcije bit æe dodijeljen djeèjem domu. Mora se naglasiti da tvrtka voljno podr¾ava razne gospodarske i tople akcije. Vlasnik je vi¹e puta odgaðao vlastitu robu za prodaju, a kada je predmet dra¾be bio èak i posjet odreðenoj tvornici.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija doæi u kuæe danas poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da tvrtka razmi¹lja o otvaranju online poslovanja u kojem æe biti otvorene zbirke osim u stacionarnim trgovinama.Lokalna marka odjeæe jedan je od najveæih proizvoðaèa odjeæe u zemlji. On ima nekoliko tvornica u cijelom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u tome prije svega najbolje krojaèe, krojaèe i dizajnere. Kakvo je vrijeme ova znaèajka pi¹e zbirke u suradnji s glavnim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije, naravno, imaju veliku zahvalnost ¹to su jo¹ prije otvaranja trgovine spremne ujutro stati u red. Ove zbirke su iste posljednjeg dana.Èlanci ove tvrtke veæ dugi niz godina puni su velike popularnosti meðu korisnicima, takoðer u odjelu, kada su iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, nije u redu ne spomenuti moæ nagrada koje je dobila, a koje tra¾i, da su ciljevi najvi¹e vrijednosti.

Pogledajte na¹u trgovinu: Odjeæa za jednokratnu upotrebu